Par mani

Esmu dzimusi gleznotāja Jāņa Rikmaņa ģimenē, kas, savulaik, ir beidzis Latvijas Valsts mākslas akadēmiju, profesora, Jāņa Tilberga figurālo meistardarbnīcu, tā kā eļļas krāsu  un terpentīna smarža mani aplidojusi jau no bērnības. Arī es esmu beigusi  Latvijas Valsts mākslas akadēmiju, iepriekš gan absolvējusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas keramikas - porcelāna apgleznošanas nodaļu.  Darba pieredze ir tāda,ka par maz neliksies. Gleznoju, esmu piedalījusies gan pašmāju ,gan ārzemju izstādēs,   Frankfurtē, Ķelnē, Sonhofenā, Vīnē,  Stokholmā,  Brunsvikā /Gotlandē/,Delhi, Džaipurā/Indijā/ . Neesmu nosaukusi ne tuvu visas tās izstādes un izstādītes, gan personālās ,gan grupu, gan kopīgās,kurās esmu piedalījusies, jo nevaru iedomāties, kuru tas būtiski varētu interesēt ,atšķirībā no indeves garlaikot lasītāju uzskaitot pat izstādes kaimiņu sētās. Esmu ilustrējusi vairāk kā 120 grāmatas , tā ka pat daudzas neatceros, No tā variet spriest, ka gadu man ir krietns krāvums.Esmu ilustrējusi Aligjeri Dantes  - Dievišķo komēdiju, pie tam divas reizes / izdevniecība Vaidelote(1994 gadā)/ un izdevniecība, Jumava (2014 gadā) /.Sofokla darbu - Ajants / izdevniecība Zinātne/, Oskara Vailda- Pasakas / izdevniecība Atēna/; Šarla Bodlēra- Parīzes splīns / izdevniecība Atēna /; I. Turgeņeva- Dzeju prozā , N. Gogoļa -Pēterburgas stāsti ; Ļ.Tolstoja- Annu Karēņinu,  mūsu dzejnieku  Austras Skujiņas, Lijas Brīdakas, Egila Plauža darbus / izdevniecība  Liesma /, kā arī pāri par divdesmit autoru darbus Latvijas Avīzē. Izpausmes loks gan glezniecībā, gan grafikā man ir visai plašs sākot no sadzīviskām, asām,  amizantām līdz ezotēriskām, mitoloģiskām, garīgām  tēmām.   Grafikā pārvaldu seno litogrāfijas tehniku,  ofortu, sietspiedi. Darinu arī dekoratīvus sienas šķīvjus, vārdu sakot, rosos ar prieku un patikšanu. Vislielāko gandarījumu man dod, ja mans Radošais Gars ceļu uz cilvēku sirdīm rod.  Manā vērtību skalā vienu no augstākām vietām ieņem draudzība.  Ar draugiem vēl arvien cenšos satikties cik vien bieži iespējams. Mums ir kopīgi prieki un arī dzīves likstas. Man tuvi arī visi tie cilvēki, kuriem ir, tā sauktā, neatkarīgā domāšana, jo viņi nepārtiek no citātiem un priekšrakstiem, bet izbrīna ar personīgu pārdomu atklāsmēm. Radošs nemiers man ir nepanesams stāvoklis, kaut tiek slavēts un daudzināts. Mans visoptimālākais stāvoklis ir radošs miers, kad ideja skaidra un aplaimojoša apziņa, ka tu to vari izcelt no nebūtības. Neesmu ambicioza, kaut arī tas tiek slavēts. Es zinu, ka visi radoši cilvēki, pat ļoti slaveni ir tikai pa vidu, jo miljoni pirms viņiem ir bijuši slavenāki un miljoni aiz viņiem vēl cenšas sasniegt  to stāvokli, kurā atrodas viens vai otrs mākslinieks. Neko nevar pārspēt, māksla nav sports, var tikai  pilnīgāk vai ne tik pilnīgi izteikt savu patieso būtību.

About me

  I was born in the family of painter Jānis Rikmanis who is in his time graduated from the Art Academy of Latvia, the figure painting workshop of  professor Jānis Tilgergs, thus the smells of  oil paints and turpentine have surrounded me since childhood.

I have also graduated from the Art Academy of Latvia, which I entered after finishing Riga Applied Arts High School, the departmenof ceramic and porcelain painting. As I am rather advanced in years, in no way my accumulated work experience can be called little.

My paintings have been displayed at exhibitions both locally and abroad -  in Frankfurt, Cologne, Sonhofen, Vienna,Stockholm, Brunsvik, Delhi, Jaipour. The above listing does not embrace all the places where I have had either solo exhibitions or participated in group shows as I believe that nothing can bore the render more than a detailed enumeration. More then 120 books contain my illustrations, so I even don't remember the titles of oll of them. Still among them is  The Divine Comedy by Dante Aligheri,  done tvice - for the publishers  Vaidelote ( in 1994 ) and  Jumava ( in 2014 ). I am worked with the publishers  Liesma, Atēna, Zinātne illustating Sophocles' Ajax, The  Fairy Tales of  Oskar Waild; Charles Baudelaire's Paris Spleen; Poems in Prose by Turgenev; Petersburg Tales by Gogol; Anna Karenina by Tolstoy and poetry books by Latvian poets Austra Skujiņa, Lija Bridaka, Egils Plaudis as wel as more  twenty authors published by Latvijas Avīze. The range of my thems both in painting and graphics is fairly wide from amusing scenes of everyday life to esoteric, mytthological and spiritual. I have mastered the old lithogaphy techniqe of graphic art, eaching and screen painting. Designing luxury decorativ plates also demands creative inspiration,, but it all brings pleasure and  joy into my life.  i feel gratified if my creative energy reaches out and touches human hearts. Frendship ranks high in my scale of values. I try to meet my friends as ofen as possible. We share common joys and sorrows. I am attracted to all people who think independently as their lifestyle is not tailor-made and guided by prescripts, but they surprise with personal revelations through contemplation. Creative anxiety is unbearable to me, though it is acknowledged and praised. My optimal condition  is creativ peace when you have a clear idea and the comforting feeling of being able to elicit something from nothing.I am not ambitious, though to feel ambition and act upon it is considered praiseworthy. I am aware that all creative people, the most distinguished including, stand in middle between millions of more famous people before them and millions of others striving achive the status of a popular artist. Nothing can be transcendent as art is not sports, we can only aspire to reveal the true essence as fully as possible.

 
.